Cookover CZ s.r.o., Smetanovo nábřeží 197/26, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 389613
: 196 42 695 | IBAN/SWIFT: CZ67 0100 0001 3112 5450 0237 / KOMBCZPPXXX
INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Cookover CZ s.r.o., Smetanovo nábřeží 197/26, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
IČ: 196 42 695 | IBAN/SWIFT: CZ67 0100 0001 3112 5450 0237 / KOMBCZPPXXX
Bankové spojenie: 131-1254500237 / 0100
1.
ÚVOD
Chráníme Vaše osobní údaje a soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí (dále téžZásady“) vysvětlují, jakým způsobem
můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Dále zde najdete informace o Vašich právech ve vztahu k námi
zpracovávaným osobním údajům.
"Osobní údaje" jsou jakékoli informace, které mohou být použity k Vaší identifikaci, nebo které jsou s Vámi, jakožto
fyzickou osobou, spojeny.
Prosíme, abyste nám nepředávali žádné osobní údaje, pokud nechcete, aby byly používány způsobem popsaným v
těchto Zásadách.
Tyto Zásady se vztahují na zpracování Vašich osobních údajů spojené zejména s:
a)
poskytováním informací, které si od nás vyžádáte;
b)
pořízením našich produktů a využíváním našich služeb;
c)
pracovněprávními a obchodněprávními vztahy; a
d)
používáním našich webových stránek.
2.
SBĚR INFORMACÍ
2.1.
Všeobecně
Osobní údaje shromažďujeme přímo od Vás (a to i v případě, že s námi komunikujete např. prostřednictvím e-mailu) a
od našich klientů.
Můžeme shromažďovat aktuální i historické osobní údaje včetně Vašeho jména, kontaktních údajů, identifikace,
zaměstnání a detailů dotazů / stížností. Můžeme také shromažďovat osobní údaje o Vašich dalších jednáních s námi,
včetně jakéhokoli kontaktu, který mezi námi proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo online.
Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čis na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.
2.2.
Výběrové řízení a spolupráce
Pokud máte zájem o práci ve společnosti Cookover CZ, s.r.o. a poskytnete nám osobní údaje prostřednictvím e- mailu,
tyto údaje budou použity pouze v rámci interního výběrového řízení a nebudou předány nikomu mimo naši společnost.
Výjimečně se může stát, že budeme nuceni Vaše osobní údaje poskytnout třetím osobám v souvislosti s právními
předpisy např. na žádost orgánů státní správy.
Pokud máte zájem o obchodní spolupráci se společností Cookover CZ, s.r.o. a poskytnete nám osobní údaje
prostřednictvím e-mailu, tyto údaje budou použity pouze v rámci interního posuzování a nebudou předány nikomu
mimo naši společnost. Výjimečse může stát, že budeme nuceni Vaše osobní údaje poskytnout třetím osobám v
souvislosti s právními předpisy např. na žádost orgánů státní správy.
2.3.
Osobní údaje získané od třetí osoby, jež není subjektem těchto údajů
V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás (nýbrž např. od našeho klienta během ukázky našich
výrobků), budeme Vás neprodleně informovat o zdroji, ze kterého osob údaje pocházejí, a případně o tom, zda údaje
pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.
Cookover CZ s.r.o., Smetanovo nábřeží 197/26, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 389613
: 196 42 695 | IBAN/SWIFT: CZ67 0100 0001 3112 5450 0237 / KOMBCZPPXXX
3.
ZPRACOVÁNÍ
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:
a)
je to nutné pro plnění smlouvy s Vámi a/nebo kupní smlouvy s nimi zákazníky; nebo
b)
poskytnete svůj souhlas k tomuto zpracování; nebo
c)
považujeme takové zpracování za nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů, v souladu s Vaším
přiměřeným očekáváním a minimálním dopadem na Vaše soukromí; nebo
d)
to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis.
Vaše osobní údaje využíváme k:
a)
dodání našich výrobků;
b)
poskytování a vyleování našich služeb;
c)
udržování a rozvíjení našeho vztah s Vámi;
d)
zlepšení naší inter organizace;
e)
plnění našich konných povinností;
f)
monitorování a analýze našeho podnikání;
g)
zasílání obchodních sdělení, pokud jste naším klientem.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tak dlouho, jak je za daných okolností rozumně nutné nebo jak to vyžadují
právní předpisy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s dodáním našich výrobků a poskytováním našich služeb
nebudou uchovávány po dobu delší, než vyplývá z platných a účinných právních předpisů, resp. po dobu ne delší, než je
nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.
Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují edevším:
a)
základní informace, jako je Vaše jméno, příjmení, titul nebo postavení, datum narození, rodné číslo,
bydliště, věk a Váš vztah k nám nebo našim klientům;
b)
kontaktní údaje, například poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo;
c)
finanční informace, například informace týkající se plateb;
d)
informace týkající se využívání našich internetových stránek (viz. Informace o souborech cookies);
e)
informace, které nám poskytnete za účelem dodání našich výrobků nebo využívání našich servisních
služeb, sjednání spotřebitelského úvěru, jakož i informace, které nám poskytnete za účelem provedení
ukázky našich výrobků mimo obchodní prostory naší společnosti;
f)
informace, které m poskytnete za účelem navázání pracovněprávního nebo obchodněprávního
vztahu;
g)
osobní údaje, které nám poskytli naši klienti v rámci doporučení pro další ukázky výrobků naší
společnosti;
h)
jakékoli další informace, které nám sami poskytnete.
4.
PŘEDÁVÁNÍ A SDÍLENÍ
Neprodáváme ani jinak neposkytujeme Vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům. Vaše osobní údaje můžeme
sdílet s třetími stranami, pokud:
a)
jste nám k tomu dali souhlas;
b)
máme právní povinnost tak učinit;
c)
je to nezbytné pro účely soudního řízení nebo v souvislosti s ním, nebo k výkonu nebo ochraně
zákonných práv;
d)
z důvodu organizačních změn uvnitř naší společnosti nebo přenesení veškeré nebo části našeho
podnikání budeme muset předat Vaše informace novým subjektům nebo třetím stranám;
e)
v případech, kdy je důležité edat informace našim obchodním zástupcům a dalším třetím stranám, s
nimiž spolupracujeme;
Cookover CZ s.r.o., Smetanovo nábřeží 197/26, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 389613
: 196 42 695 | IBAN/SWIFT: CZ67 0100 0001 3112 5450 0237 / KOMBCZPPXXX
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými důvěryhodnými třetími stranami v souladu se smlouvami, které s nimi
máme uzavřené. Jde především o:
a)
naše profesionální poradce a auditory;
b)
obchodní zástupce naší společnosti a dodavatele, kteří nám poskytují určité podpůrné služby, jako je
např. likvidace dokumentů;
c)
poskytovatele informačních systémů a souvisejících IT služeb.
Z důvodů uvedených v těchto Zásadách mohou být Vaše osobní informace předány státním orgánům, soudům a
donucovacím orgánům. Vynaložíme nezbytné úsilí k tomu, abychom Vás o tomto předem informovali, pokud nám to
právní předpisy nezakazují.
5.
BEZPEČNOST
Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění
neoprávněnému ístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zásady zabezpečení informa jsou podporovány řadou
bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v
elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovate našich datových
úložišť splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb,
kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti.
Přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Jakýkoli přenos je na vlastní nebezpečí.
Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, tedy do země mimo Evropskou unii, nebo mezinárodní
organizace.
6.
COOKIES
Naše internetové stránky používají soubory cookies. Jde o malé textové soubory, kte jsou ukládány do Vašeho
prohlížeče nebo zařízení navštívenými internetovými stránkami. Pomocí cookies Vás můžeme odlišit od ostatních
uživatelů a sbírat informace o způsobu používání našich stránek (např. počet návštěvníků, doba, kterou zde strávili nebo
jaký obsah je zajímal).
Tyto informace jsou anonymní (např. jaký používáte prohlížeč a název domény poskytovatele Vašeho internetového
připojení) a využíváme je pouze za účelem zlepšování a správného fungování našich stránek. Nesnažíme se identifikovat
jednotlivé návštěvníky, pokud neuvedou své kontaktní údaje prostřednictvím některého z formulářů na stránkách.
Používáme následující typy souborů cookies:
a)
Strictly necessary cookies Jedná se o cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování našich stránek.
Zahrnují, například, cookies umožňující Vám přihlásit se do zabezpečených částí našich stránek, používat kupní
košík nebo internetové platby.
b)
Analytical/performance cookies Umožňují nám rozpoznat a spočítat návštěvníky našich stránek a zjistit, jak se
uživatelé po stránkách pohybují. Pomáhá nám to zlepšit způsob, jakým naše stránky fungují, například, aby mohli
uživatelé snadno najít informace, které je zajímají.
c)
Targeting cookies Tyto cookies zaznamenávají které, stránky jste navštívili a odkazy, které jste využili. Tyto
informace používáme k personalizaci obsahu a reklamy na stránkách, tak aby více odpovídaly Vašim zájmům. K
tomuto účelu je můžeme rovněž sdílet s třetími osobami (například s poskytovateli reklamy).
Cookover CZ s.r.o., Smetanovo nábřeží 197/26, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 389613
: 196 42 695 | IBAN/SWIFT: CZ67 0100 0001 3112 5450 0237 / KOMBCZPPXXX
Soubory cookies vlastní a evzaté
Zda je soubor cookies "vlastní" nebo "převzatý", se odvíjí od domény, která ho do Vašeho zařízenebo vyhledávače
umístí. Soubory cookies "vlastní" ukládá webový server, který uživatel v tuto chvíli navštěvuje. Převzaté soubory cookies
jsou ty, které jsou umístěny jinou doménou, než je web navštívený uživatelem.
Trvalé soubory cookies
Tyto soubory cookies zůstanou ve Vašem zařízení po dobu v nich uvedenou. Jsou aktivovány pokaždé, když navštívíte
webový server, který daný soubor cookies vytvořil.
Dočasné soubory cookies
Tyto soubory cookies umožňují provozovatelům webových stránek propojovat akce uživatele během používání
prohlížeče. Soubory cookies jsou vytvořeny, když otevřete okno prohlížeče a smazány při jeho zavření.
Více informací o jednotlivých cookies a jejich účelu, ke kterému je používáme, naleznete v následující tabulce:
Typ cookies
Které cookies využíváme
Strictly necessary
im_cookie_bar_set
im_cookie_bar_consent_preferential
im_cookie_bar_consent_analytics
im_cookie_bar_consent_marketing
Analytical/performance
_ga
_ga_RW124MH3P1
_gid
Targeting
_fbp
Stránky třetích stran
Naše internetové stránky obsahují odkazy na jiné weby, které jsou kontrolovány třetími stranami.
Návštěvníci by se měli seznámit se zásadami ochrany soukromí chto stránek a uvědomit si, že nepřijímáme
odpovědnost za způsob, jakým zpracovávají Vaše osobní údaje.
Bloková souborů cookies
Při přístupu na naše internetové stránky byly soubory cookies odeslány do Vašeho prohlížeče a uloženy ve Vašem
zařízení.
V nastavení Vašeho prohlížeče si žete zapnout nebo vypnout jejich ukládání. Pokud však ukládání cookies odmítnete,
je možné, že nebudete moci naplno využít funkce, které Vám naše stránky nabízejí. Způsob odstraňování souborů
cookies se v jednotlivých prohlížečích liší. Konkrétní pokyny najdete v záložce "Nápověda" ve Vašem prohlížeči.
Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:
a)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835)
b)
Firefox (http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored)
c)
Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647)
d)
Opera (http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/)
e)
Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)
f)
Safari pro iPad a iPhone (http://support.apple.com/kb/HT1677)
Pokračováním používání našich internetových stránek beze změny nastavení ochrany osobních údajů automaticky
nesouhlasíte s používáním souborů cookies. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit pomocí nastavení Vašeho
internetového prohlížeče.
Cookover CZ s.r.o., Smetanovo nábřeží 197/26, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 389613
: 196 42 695 | IBAN/SWIFT: CZ67 0100 0001 3112 5450 0237 / KOMBCZPPXXX
7.
VAŠE PRÁVA
Předpisy na ochranu osobních údajů Vám přiznávají následují práva:
7.1.
Právo na přístup, které znamená Vaše právo vyžadovat od nás informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osob
údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je od nás získat spolu s dalšími
informacemi týkajícími se jejich zpracování;
7.2.
Uplatněním práva na opravu docílíte opravy nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, a to bez zbytečného
odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování máte jakožto subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních
údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
7.3.
Právo na výmaz představuje naši povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud je splněna
alespoň jedna podmínka:
a)
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
b)
odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje žádný další právní
důvod pro jejich zpracování,
c)
vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování,
d)
osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
e)
osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti,
f)
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
a)
pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b)
pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu
Evropské unie (např. podle práva České republiky), které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu
provedeného ve veřejném zájmu, kterým je jsme pověřeni;
c)
z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d)
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické
účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů
uvedeného zpracování; nebo
e)
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
7.4.
Právo na omezení zpracování představuje Vaše právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů,
pokud:
a)
popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu,
abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
b)
zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o
omezení jejich použití;
c)
zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale vy je požadujete pro určení, výkon
nebo obhajobu svých nároků; nebo
d)
jste vznesli námitku proti zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro
účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, včet souvisejícího profilování, dokud nebude
ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s
výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních
nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie
Cookover CZ s.r.o., Smetanovo nábřeží 197/26, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 389613
: 196 42 695 | IBAN/SWIFT: CZ67 0100 0001 3112 5450 0237 / KOMBCZPPXXX
nebo některého členského státu Evropské unie. O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás
předem informovat.
7.5.
Právo na přenositelnost představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že
a)
zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
b)
zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci.
To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
7.6.
Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně profilování. Pokud práva využijete,
nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme závažné a oprávnědůvody, které musí
převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále můžeme takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro
výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého
marketingu, naše oprávněné důvody se již nezkoumají.
Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.
Pokud byste chtěli využít kteréhokoli z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedené adrese. Můžete také využít
vzorovou Žádost subjektu údajů. Vaši žádost můžeme odmítnout, a případně za její vyřízení účtovat poplatek, pouze
pokud nám to dovolují příslušné právní předpisy.
Informace, které o Vás zpracováváme, by měly být aktuální a přesné. Informujte nás, prosím, o všech změnách Vašich
osobních údajů na níže uvedené adrese.
Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo podat stížnost příslušnému
dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-
mail: posta@uoou.cz, pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna), oficiální www: ˂https://www.uoou.cz˃.
8.
MARKETINGO SDĚLENÍ
Pokud jste naším klientem, můžeme Vám zasílat aktuální sdělení související s nabídkou našich výrobků a služeb. Pokud
nejste naším klientem, potřebujeme získat před zasíláním našich nevyžádaných sdělení Váš souhlas. V případě, že jste
souhlasili s přijetím marketingu, ale později jste si to rozmysleli, dejte nám, prosím, vědět, abychom Vás mohli odstranit
z našich distribučních seznamů. Můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese, nebo využít možnost tzv. „opt-out“ na
každém našem nevyžádaném sdělení.
9.
AKTUALIZACE
Tyto Z
ásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a vyhrazujeme si právo na jejich ípadnou změnu.
10.
KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE
-
správce osobních údajů: Cookover CZ, s.r.o., se sídlem Smetanovo nábřeží 197/26, 110 00 Praha 1 - Staré
Město, IČO: 196 42 695
-
zástupce správce osobních údajů: Ing. Ivan Chobot, jednatel, info@cookover.cz
-
doručovací adresa: Roháče z Dubé 238/7, 779 00 Olomouc